Byggebransjen skal spare 125 milliarder kr i 2020

Bygg21-direktøren trekker frem tre viktige innsatsområder

Digitalisering av byggenæringen

Billigere signalbygg: Hadde operaen blitt bygget etter 2020 kunne prisen vært 3,3 milliarder kroner i stedet for 4,1 milliarder. FOTO: Colourbox

Store tall gir store besparelser. Byggebransjen står for 14 prosent av den totale omsetningen i norsk næringsliv. Digitalisering og nye måter å jobbe på skal gjøre at næringen vil spare minst 125 milliarder i løpet av 2020.

 

Uansett hvor man trekker grensen i forhold til hvem man inkluderer innen bygg-, anlegg- og entreprenører (BAE-næringen). Den årlige omsetningen i byggenæringen i Norge er på flere hundre milliarder kroner.

For eksempel kostet det 4,1 milliarder å bygge den nye operaen i Oslo. 33 kilometer av den nye motorveien gjennom Gudbrandsdalen, E6-strekningen Frya–Sjoa, kostet 6,7 milliarder kroner.

Effektiviserer og digitaliserer man byggenæringen kan man spare store summer.

Staten er Norges største byggherre og har tatt initiativet til Bygg21, et samarbeid mellom byggebransjen og myndighetene. Målsettingen er å spare 20 prosent av kostnadene i byggebransjen i løpet av 2020. Samtidig skal kvalitet, produktivitet og bærekraft bli bedre.

Nås målet, betyr det at det offentlig alene vil spare 11,5 milliarder kroner årlig. Stat, fylker og kommuner bygger, rehabiliterer og drifter bygninger for 57 milliarder kroner hvert år.

 

Vil spare minst 125 mrd.

Ser man på hele bygg-, anlegg- og entreprenørbransjen (BAE) samlet, vil 20 prosent kostnadsreduksjon gi besparelser på minsts 125 milliarder kroner årlig fra 2020.

Tallet er hentet fra rapporten "Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge" utgitt av Handelshøyskolen BI i 2009. Der står de at BAE samlet omsatte for 628 milliarder kroner i Norge i 2007, tilsvarende 14 prosent av den totale omsetningen i norsk næringsliv. Omsetningen fra bygg og anlegg sto alene for 477 milliarder kroner samme år.

– Hvordan skal man greie å spare så mange penger?

– Bransjen må begynne å tenke og arbeide industrielt, hvor man systematisk gjenbruker beste praksis i byggeprosjekter, svarer direktør Sverre Tiltnes i Bygg21.

Han fortsetter:

– Digitalisering har avgjørende betydning av to grunner. Gjennom digitalisering tvinges man til industrialisering og nye måter og jobbe på. I tillegg er digitalisering effektfullt i seg selv blant annet ved at man automatiserer og effektiviserer prosesser og samhandling.

Bygg21-direktøren trekker frem tre viktige innsatsområder:

* Industrialisering – med systematisk gjenbruk av beste praksis i byggeprosjekter.

* Samspill – et god samhandling i en sammensatt verdikjede.

* Rett kompetanse.

 

Digital samhandling

– Bare samhandling alene har et potensial å redusere byggekostnadene med inntil 7 prosent, et potensial vi ikke kan nå uten offensiv bruk av digitale løsninger, fortsetter Tiltnes.

Skal Bygg21-målene nås må bransjen begynne å jobbe på nye måter å jobbe på kombinert med digitalisering og automatisering av manuelle prosesser.

Tiltnes viser til en undersøkelse Bygg21 har gjort blant El-, VVS- og Bygg-entreprenører. Den viser at bransjen i liten grad er digitalisert.

– For eksempel skjer en betydelig andel av bestillinger, kontroll og fakturering manuelt eller via epost.

 

Undersøkelsens hovedfunn er:

• Bestillinger gjøres i hovedsak fra byggeplass, og skjer fremdeles i betydelig grad via epost eller telefon.

• Nesten halvparten av aktørene ser et stort eller svært stort potensiale for forbedring av identifikasjon og logistikk i prosjekter.

• Mangler ved egne og/eller leverandørenes IT-systemer ses på som de største barrierene for videre utvikling.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom bransjene på noen områder. VVS/rør og elektrobedriftene er i større grad brukere av digitale løsninger for bestillinger og leveranser, i forhold til byggeselskaper.

 

Noen av funnene fra Bygg21-undersøkelsen

Hvordan bestilles produkter, materiell osv. i byggeprosjekter:

* 63 % bestiller svært ofte eller alltid via epost

* 48 % bestiller svært ofte eller alltid via samhandlingsløsninger

* 23 % bestiller svært ofte eller alltid via telefon

 

Hvordan foregår kontroll av bestilte varer på byggeplass:

* 71 % kontrollere ofte eller svært ofte manuelt

* 19 % bruker stort sett strekkode ved kontroll.

* 15 % svarer kontrollerer ikke ankomne varer.

 

Manglende informasjon eller forsinkelser er vanligste problemene ved leveranse på byggeplassene:

* 73 % svarer at for sene leveranser/manglende informasjon rundt varer er en stor utfordring på byggeplass.

* 59 % svarer at forflytting av varer rundt på byggeplass er et stort problem.

* 11 % oppgir at feilbestilling er en stor utfordring.

* 14 % oppgir at det vanskelig å gjenfinne produktene når de skal monteres.

Annonse
Annonse

Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom byggebransjen og myndighetene. Målsettingen er å spare 20 prosent av kostnadene i byggebransjen i løpet av 2020. Samtidig skal kvalitet, produktivitet og bærekraft bli bedre.

 For staten betyr 20 prosent kostnadsreduksjon en besparelse på minst 11,5 milliarder kroner spart årlig.

I følge Stortingsmeldingen "Gode bygg for eit betre samfunn" (nr. 28-2012) bruker det offentlige til sammen cirka 57 milliarder kroner på drift, forvaltning, rehabilitering og nybygg hvert år. 32 milliarder av disse går til nybygg og rehabilitering og tallene omfatter staten, fylkeskommuner og kommuner.

For hele bygg-, anlegg og entreprenørnæringen (BAE) vil det gi en besparelse på minst 125 milliarder kroner.

Ifølge rapporten "Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge" utgitt av Handelshøyskolen BI i 2009 omsatte BAE samlet for 628 milliarder kroner i Norge i 2007, tilsvarende 14 prosent av den totale omsetningen i norsk næringsliv. Omsetningen fra bygg og anlegg sto alene for 477 milliarder kroner samme år.

Annonse
Annonse