Eksplosjon i bruk av skytjenester

"IT i praksis" 2017 - Norges viktigste dokument rundt digitalisering

IT i praksis: Digitaliseringsdokument digitalisering av offentlig sektor

VIKTIG DOKUMENT: "IT i praksis" er et viktig dokument i norsk IT-bransje. Over tusen personer møtte frem da IKT-Norge la frem årets utgave. FOTO: Leif Håvar Kvande

 

 

Bruken av skytjenester har eksplodert blant norske virksomheter de siste fem årene. Det viser årets utgave av "IT i praksis", Norges viktigste dokument rundt digitalisering.

 

For tiende året har Rambøll, i år i samarbeid med Visma og IKT-Norge, lagt frem rapporten "IT i praksis"

– Dette er Norges viktigste dokument rundt digitalisering, sier sjeføkonom Roger Schjerva i IKT-Norge.

Gjennom undersøkelser av og intervjuer med 211 av de største offentlige og private virksomhetene i Norge er "IT i praksis" et "verdifullt verktøy for å kvalitetssikre dagens og fremtidens IT-strategiske beslutninger.

Konsulent Espen Trømborg i Rambøll har vært prosjektleder for 2017-versjonen av "IT i praksis".

 

Eksplosjon i skytjenester

Om man ser på eldre dokumenter, gir "IT i praksis" også et interessant innblikk i utviklingen av ulike IT-trender, for eksempel rundt bruk av skytjenester.

De siste årene har overgangen til skyen akselerert og skytjenester er i daglig bruk i de fleste bedrifter. Slik var det ikke for fem år siden.

I 2012 svarte bare 15 prosent at de brukte generiske skytjenester, såkalt public cloud (se fakta), mens 26 prosent hadde tatt i bruk skytjenester spesielt utviklet for ens bedrift (private cloud).

I årets "IT i praksis" svarer 70 prosent at de bruker public cloud og 65 prosent private cloud.

I 2012 var det lukkede skytjenester (privat cloud) som var mest i bruk. Nå benytter de fleste virksomseg av standardiserte, åpne, kommersielle skytjenester (public cloud) som de fleste virksomheter benytter seg av. 

Espen Trømborg i Rambøll mener skiftet skyldes at både at tilbudet og kvaliteten på disse tjenestene er blitt bedre, samt at det er større modenhet og trygghet blant bedriftene.

 

Tung skyovergang

"Å lagre data i skytjenester kan gi juridiske utfordringer, blant annet knyttet til personopplysningsvern og informasjonssikkerhet," heter det i "IT i praksis".

"Særlige krav til sikkerhet," er også den viktigste grunnen til at man ikke tar i bruk skyen. 35 prosent svarer dette.

På plassen bak kommer usikkerhet knyttet til lovverk og GDPR, EUs nye personvernforordning. Deretter svarer norske selskaper at "dagens IT-systemer gjør det lite effektivt å gå over til skyen."

– Vi ser at mange virksomheter bruker en stor andel, opptil 70 prosent, av IT-budsjettet til vedlikehold av gamle IT-systemer, og det kan være vanskelig å flytte penger til IT-prosjekter som understøtter forretningens nye behov og nye inntektsmuligheter, sier Trømborg.

– Man kommer inn i en ond sirkel og spiser seg selv i halen. Å ta i bruk skytjenester kan være en måte å komme ut av sirkelen på, men da må man ha ekstra midler slik at man kommer i gang med investeringene.

 

Strategiske skymål

Trømborg sier at å anvende skybaserte tjenester blant annet kan resultere i store økonomiske og ressursbesparende gevinster.

– Hovedargumentet for å anvende skytjenester er at virksomhetene kun betaler for kapasiteten som faktisk brukes. Derfor er skytjenester mer kostnadseffektive, sier Trømborg før han advarer:

– Bruk av skytjenester kan også føre til at virksomhetene lar være å styrke viktig kompetanse på sentrale områder, og at virksomheten gir fra seg noen av styringsmulighetene.

Han anbefaler at man tar en strategisk beslutning rundt hvilke tjenester som kan og bør leveres ved bruk av interne ressurser, og hva som kan og bør legges ut i skyen.

– Det bør sette klare rammer for hvilke forretningsmessige resultater man vil realisere ved skytjenester, slik at det sikres at bruken er forenlig med virksomhetens overordnede mål.

De vanligste skytjenestene i bruk i norske virksomheter er programvare for kontorstøtte som Microsoft Office 365 og Google Docs (71 %), webplattform (53 %), kommunikasjonsløsninger (48 %) og prosjektverktøy (47 %).

 

IT i praksis

* Undersøkelse i regi av Rambøll Management Consulting, IKT-Norge og Visma blant Norges største private bedrifter og offentlige etater.

* Den mest omfattende og grundige undersøkelsen når det gjelder strategisk og forretningsmessig bruk av IT i Norge.

* Kartlegger digital virksomhetsutvikling og innovasjon, og beskriver fremtidige tendenser i bruken av IT.

* Retter seg både mot øverste forretningsansvarlig (les daglig leder) og øverste IT-ansvarlig.

* Gjennomført ti ganger i Norge.

 

Annonse

Skytjenester - cloud computing

* Skyen, skytjenester, cloud computing eller nettbaserte tjenester, er et sekkebegrep for ulike IT-tjenester man får tilgang til via internett. Det kan være tilgang til lagringskapasitet, programvare eller IT-systemer.

* Til forskjell fra en ASP-tjeneste (Application Service Provider) eller S-, I-, PaaS (Software, Infrastructure, Platform as a Service), er en skytjeneste en standardisert IT-tjeneste som leveres likt til alle.

* Fordelene med skytjenester er blant annet at de er enkle å skalere, man har tilgang til tjenestene uansett hvor man befinner seg og man slipper tunge investeringer i egen IT-infrastruktur eller programvare.

* Ulempene er blant annet behovet for integrasjon med andre systemer, kompliserte regler rundt datalagring og at man kan miste eierskap til data.

* Microsoft Azure, Google Cloud Plattform, Amazon Web Services og IBM SoftLayer, er noen kjente skyplattformer.

Skytjenester deles normalt inn i tre modeller:

* Public Cloud: allmenn tilgjengelig sky hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige for alle kunder på denb aktuelle skyplattformen.

* Private Cloud: privat tilgjengelig sky hvor skytjenestene gjøres tilgjengelige kun for de virksomheter som skytjenestene skal gjelde for. Her vil miljøet/miljøene som skytjenesten leveres fra, typisk dedikeres til den enkelte kunde eller en definert kundegruppe.

* Hybrid Cloud: en blanding av modellene over og/eller en blanding av egne dataromsressurser og public og/eller private cloud.

Annonse