Det hersker liten tvil blant verdens virksomheter om at digital transformasjon vil bli en viktig faktor for fremtiden. Likevel er mange virksomheter ikke klar for en digital transformasjon, og det er stor forvirring om hvem som egentlig har hovedansvaret.

Hvem har egentlig ansvaret for digital transformasjon?

Det er mange forskjellige meninger om hvem som skal ha hovedansvaret for at en virksomhet starter planleggingen og gjennomfører en digital transformasjon, for å holde følge med konkurrentene i dagens tøffe marked.

 TransformationTools har kontaktet to eksperter, for å få svar på hvem som sitter med hovedansvaret, hvordan de skal avklare ansvarsområder, og hvem som har innflytelse ved virksomhetens strategi og forretningsutvikling.

 

Ledelsen må vise vei – med klare fordelte oppgaver

Ellen Strålberg, fagdirektør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), mener at hver virksomhet må forankre og klargjøre arbeidsprosessene i toppledelsen.

– Vi opplever nå et paradigmeskifte når det gjelder digitalisering. Den digitale transformasjonen handler om å tenke nytt og innovativt for å understøtte virksomhetens strategi og forretningsutvikling – eller for offentlige virksomheter – deres samfunnsoppdrag. Det er ikke tvil om at den den digitale transformasjonen må ledes fra toppen. Det viktigste er tankesett, kultur og holdning. Det starter med toppledelsen, poengterer Ellen Strålberg.

Så hvordan skal toppledelsen kunne samarbeide, for å bli enige om hvem som faktisk har ansvaret for digital transformasjon? Bjørn Andersen, professor ved NTNU innen Institutt for maskinteknikk og produksjon, som har stor kunnskap rundt prosjektledelse, prestasjonsmåling og -ledelse, ville gi følgende råd.

– Virksomhetene må legge til rette for strategiske diskusjoner om digitalisering, avklare behov og muligheter, og legge strategier med handlingsplaner og fordele et klart ansvar, sier Andersen.

 

Få virksomheter er klare

I følge en IFS-studie fra 2016, av ca. 500 personer i mer enn 20 forskjellige land, ble beslutningstakere som administrerende direktør, økonomidirektør, markedssjef, IT-sjef og teknisk sjef, spurt om deres virksomhet var klar for en digital transformasjon, og hvem de trodde hadde ansvaret for utviklingen. Til tross for at 86 % av de svarende mente at digital transformasjon vil være en viktig faktor for utviklingen de neste fem årene, var kun 60 % klare med en strategi for den digitale transformasjonen innen virksomhetene bygg og anlegg, detaljhandelen, produksjon, olje og gass, energi, og bilproduksjon på verdensbasis. Heldigvis kan vi se en liten økning blant beslutningstakerne i Skandinavia, hvor 67 % er klar med en strategi for fremtidens digitale transformasjon. Selv om vi ser en økt ansvarstagning for den digitale transformasjonen, så ser vi at utviklingen henger etter. Det skjer av flere grunner.

– Dette er sammensatt. Digitalisering er krevende, og ofte kostbart. Det kan ta lang tid fra investering til gevinsten materialiserer seg, ansvaret er for pulverisert, mange ledergrupper mangler digital kompetanse. Samtidig skjer det også mye, i mange bransjer kommer endringene raskt og med stor tyngde, så alt er ikke svart, understreker Andersen.

En av de viktigste grunnene til at virksomheter ikke holder følge med den digitale transformasjonen, kan være mangel på kunnskap hos ledelsen.

 

– Ja, dette er nok en viktig del av årsaksbildet, og med fare for å være forutinntatt; det er normalt og helt logisk slik at snittalderen for ledere, spesielt toppledere, ofte er langt høyere enn snittet for hele arbeidsstokken i en virksomhet. Det er ingen naturlov som tilsier at folk over 50 eller 70 ikke kan være høyst digitalt kompetente, men i snitt er nok den digitale kompetansen lavere hos disse. Det er da en helt naturlig konsekvens at disse ikke blir de pådriverne for digitalisering de kunne vært om de selv levde i en tungt digitalisert hverdag fra fødselen, poengterer Andersen.

 

Er det du eller jeg som har ansvaret?

Hvis vi ser nærmere på de skandinaviske resultatene fra undersøkelsen, mener beslutningstakerne i de forskjellige virksomhetene at IT-sjefen har ansvaret for den digitale transformasjonen (45 %), etterfulgt av CEO (38 %). Internt i virksomhetene er det derimot stor spredning i oppfattelsen av egen og andres involvering i ansvaret rundt digital transformasjon. Nesten alle mener de har et stort ansvarsområde i den digitale transformasjonen, men den oppfattelsen har ikke nødvendigvis de andre direktørene eller lederne i selskapet.

Blant de administrerende direktørene rundt om i verden, mener 56 % av dem, at de selv har hovedansvaret for digital transformasjon. Det synet deler ikke IT-sjefene. De mener at de selv har hovedansvaret (63 %), hvor de gir 38 % av hovedansvaret til administrerende direktør. Størst forskjell kan vi se mellom IT-sjefen og økonomidirektøren. 69 % av de spurte økonomidirektørene oppgir at de har hovedansvaret, og at IT-sjefene har en mindre rolle med 38 %. IT-sjefene mener selv at økonomidirektøren har 25 % ansvar for den digitale transformasjonen.

Derfor er det bruk for konsolidering, slik at ledelsen samlet tar ansvar, og får den digitale transformasjonen på den strategiske dagsordenen, med tanke på å utvikle forretningen – og for å sette det på spissen – hvilke kompetanser ledelsen mangler og blir nødt til å opparbeide seg eller tilføre deres beslutningsprosess.

– Ledere må naturlig nok ha bred oppmerksomhet mot svært mange ulike områder i virksomheten. For ledere uten reell egen digital kompetanse blir da digitalisering noe man har for liten interesse eller innsikt i til å drive frem som en stor, strategisk endring, forklarer Andersen.

 

Dette er fremtidens teknologi

De siste årene har vi sett en eksplosjon av nye teknologier, som skal effektivisere prosessene i virksomhetene. Enten i det administrative, eller i produksjonen. Derfor ble også beslutningstagerne i undersøkelsen spurt om hvilke nye teknologier som ville spille den største rollen i fremtiden, innen de forskjellige bransjene (skala 1-100, hvor 1 er liten, og 100 er veldig viktig).

- Internet of Things: 59 poeng

- Cloud computing: 59 poeng

- Cognitive computing: 55 poeng

- Machine learning: 53 poeng

- 3D-printing: 42 poeng

- Drone teknologi: 39 poeng

Konsekvensen for ikke å følge med i den digitale transformasjonen kan få fatale følger for de virksomheter som ikke følger med.

– Ny teknologi har endret spillereglene. Se bare på hvordan de nye «digitalt fødte» virksomhetene jobber, hvor bruk av moderne teknologi og god utnyttelse av data er helt sentralt. Hurtighet, smidighet, risikovillighet er viktigere enn langtidsplaner og tunge interne prosesser. Brukerne og brukeropplevelsene er alfa og omega. Dette er de nye spillereglene. Og greier ikke tradisjonelle virksomheter å henge med, så er de ute av konkurransen. De må «transformere», eller endre, alt fra måten de jobber på til hvilke tjenester eller løsninger de tilbyr, avslutter Ellen Strålberg.

PS: Visste du at det finnes mange regionale forskjeller i undersøkelsen? I Polen mener 57 % at det er IT-ansvarlig som har ansvaret for digital transformasjon, mens i USA mener 42 % at det er økonomidirektøren som har ansvaret. 57 % i Brasil mener det er teknisk sjef som har ansvaret, hvor 29 % i Asia ikke vet hvem i organisasjonen som har ansvaret for digital transformasjon.

Annonse
Annonse