Byggekostnadene skal ned 20 prosent innen 2020

Milliarder spares ved hjelp av digitalisering

Hva er Bygg21

Milliardrabatt: Norges byggekostnader skal ned 20 prosent innen 2020. Foto: Statsbygg.

Innen 2020 er bransjens mål å redusere byggekostnadene med 20 prosent ved hjelp av digitalisering.

 

– Bedre byggeplasslogistikk og bestillinger kan alene gi besparelser på 20 prosent av byggekostnadene innen 2020, sier prosjektleder Helge Kokslien i Virke Byggevarehandel.

Han refererer til Bygg21s målsetting om å spare 20 prosent av kostnadene i byggebransjen, samtidig som kvalitet, produktivitet og bærekraft skal økes.

Bygg21 er et samarbeid mellom byggebransjen og myndighetene med mål å utvikle en kunnskapsbasert, bærekraftig og produktiv byggenæring. Næringen har et stort potensial for å redusere kostnadene og høyne produktiviteten.

Kokslien jobber til daglig som fagsjef for byggevare i EG Norge. Han er også prosjektleder for en arbeidsgruppe i Hovedorganisasjonen Virke som jobber med standarder og digitalisering i byggevarehandelen.

 

Økt produktivitet

– Sammen med blant annet BEAst og entreprenører i Sverige har vi utviklet en nordisk standard, NeB Supply Material, for digital samhandling mellom byggeplass og vareleverandører. En undersøkelse fra Bygg21 viser at dagens varebestillinger i all hovedsak skjer via telefon eller mail, og at det går med svært mye tid på byggeplassene til å vente på varer, flytte varer og lete etter varer når de skal monteres. En undersøkelse fra Sverige viser at gips for eksempel, flyttes mellom fem og syv ganger på byggeplassen før den brukes, og at en håndverker bruker bare halvparten av tiden sin til effektivt, verdiskapende arbeid, forteller Kokslien.

BEAst anslår i sin rapport «Effektivare varuförsörjning» at de seks største entreprenørene i Sverige kan spare rundt 4,2 milliarder svenske kroner pr. år ved innføring av digital samhandling og effektiv byggeplasslogistikk. Rapporten avdekket at 20 prosent av varene til en byggeplass blir levert for sent. Erfaringstall fra PEAB i Sverige viser 20 prosent kortere byggetid og 50 prosent mindre håndteringskostnader ved innføring av god planlegging, digital samhandling og effektiv byggeplasslogistikk.

– Dette er gevinster EG kan hjelpe entreprenørene med å ta ut, sier Kokslien.

 

Totalleverandør

EG er en av få IT-selskaper som leverer bransjeløsninger til hele verdikjeden innen Bygg og Anlegg, og IT-leverandøren har entreprenører, byggevareindustrien, boligprodusenter og byggevarehandelen som kunder.

Entreprenørene er et satsningsområde for EG, og i Norge kjører allerede 50 kunder EGs bransjeløsning for prosjektrettet industri.  

EGer særlig stor leverandør til byggevarehandelen med kunder som Gausdal Landhandleri, Byggmakker og Mestergruppen.

– Det at vi leverer til alle ledd gjør at vi får systemene til å snakke sammen på tvers i verdikjeden. Digitalisering av byggenæringen betyr blant annet digital samhandling mellom de ulike aktører i byggebransjen. For å komme raskt i gang med å digitalisere sine prosesser, er man avhengig av det er enkelt å få til et samspill med alle ledd i verdikjeden, fortsetter Kokslien.

 

Bedre økonomi og bærekraft

I følge en beregning fra Bygg21 kan de ti største entreprenørene i Norge spare til sammen 3,5 milliarder kroner hvert år ved å planlegge bedre og digitalisere.

– Erfaringer fra byggevarehandelen viser at de bruker nitti prosent mindre tid på håndtering når de bestiller digitalt fra sine vareleverandører. Digitale bestillinger gjør at man kun trenger å behandle avvik på fakturaen, resten godkjennes automatisk. De har også hele tiden kontroll på hva som er bestilt, og når varene blir levert.

Den fellesnordiske standarden, NeB Supply Material, åpner for tilsvarende digital samhandling mellom entreprenørene og deres vareleverandører, i tillegg til at standarden inneholder informasjon om bruk og merking av varer på byggeplass (byggeplasslogistikk).

– Målet er at entreprenørene skal kunne planlegge varebestillingene bedre og sende digitale bestillinger med informasjon om hvor og når varene skal brukes på byggeplass. Vareleverandørene kan da levere varene «just in time» på byggeplass – sampakket og merket i henhold til bruk. Dette vil gjøre byggeplassene mer effektive. Digitalisering gir også helt nye muligheter for å etterkomme krav innen miljø, sporbarhet og bærekraft, og vil sikre en bedre sirkulær økonomi, sier Kokslien.

Han sier at Innføring av digital samhandling mellom aktørene i byggenæringen vil kreve endringer i både arbeidsprosesser og i IT-systemer, men er samtidig en forutsetning for å nå målsetningen om reduserte byggekostnader og en mer bærekraftig og seriøs byggenæring.

 

Virke Byggevarehandel har fått utarbeidet rapporten "Digital samhandling med entreprenører, byggmestre, boligprodusenter og byggevareindustrien" som forsøker å belyse problemstillinger, og samtidig peke på veien videre for å nå digitale målsetninger.

 Bygg21

Stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn» (Meld. St. 28 (2011-2012)) slår fast at bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er landets største næring målt i antall bedrifter.

De statlige byggherrene, som er de største byggherrene i Norge, krevde bruk av åpen BIM (Bygnings Informasjons Modeller) fra juli 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, gjennom Bygg21, som målsetning å få ned byggekostnadene med 20 prosent innen 2020. Digitalisering er utpekt som et viktig område for å oppnå dette målet.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har tatt initiativ til et digitalt veikart for å samordne målsetning og virkemidler for en digitalisert byggenæring. Visjonen for det digitale veikartet er en heldigitalisert, konkurransedyktig og bærekraftig BAE-næring i 2025.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse