Digibygg på Gol: Heldigitalt og papirløst byggeprosjekt

RFID, Virtual Reality, utvidet virkelighet (AR), dronedata, byggeroboter

Statsbygg Digibygg Gol trafikkstasjon Bygg21

Digibygg: Den nye trafikkstasjonen på Gol skal danne skole for digitalisering av Statsbyggs byggeprosjekter. Foto: Statsbygg

Det første spadetaket er tatt for Statsbyggs digitale prestisjeprosjekt, Gol trafikkstasjon. Når bygget står ferdig i januar 2019 har Statsbygg høstet verdifull erfaring om hvordan digitalisering gjør byggeprosjekter raskere, rimeligere, sikrere og med mindre feil. 

 

– Med Digibygg bruker vi mer tid når vi planlegger bygget, før selve byggingen starter. På sikt vil selve byggeprosessen gå raskere, og man får store besparelser, sier prosjektleder Bjarni S. Einarsson i Statsbygg.

Den siste dagen i oktober startet byggingen av Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass. Sambruksstasjonen (kombinert trafikkstasjon og kontrollhall) og døgnhvileplassen vil effektivisere utekontroll av tungtrafikken og fremme trafikksikkerhet gjennom uthvilte sjåfører.

Einarsson leder Statsbyggs første Digibyggprosjekt, den nye trafikkstasjonen på Gol, 20 mil nordvest for Oslo.

Stikkord for pilotprosjektet er å utnytte de mulighetene dagens teknologi gir til å bygge raskt, effektivt, med høy kvalitet og mer miljøvennlig.

Statsbygg i front

Staten med Statsbygg er Norges største byggherre, og har tatt initiativet til Bygg21, et samarbeid mellom byggebransjen og myndighetene. Målsettingen er å redusere byggekostnadene med 20 prosent innen utgangen av 2020. Samtidig skal kvalitet, produktivitet og bærekraft bli bedre.

Digibyggprosjektet er viktig på veien mot å nå Bygg21-målene. 20 prosent reduksjon i byggekostnadene betyr at Statsbygg alene spare 12 milliarder årlig.

– Med Digibyggprosjektet går Statsbygg i front med nye digitale løsninger for byggenæringen. Gol trafikkstasjon viser hvordan ny teknologi kan gjøre det enklere og rimeligere å bygge, understreker kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

BIM hele veien

Einarsson forteller at såkalte bygningsinformasjonsmodeller (BIM) er sentralt i alle faser av prosjektet og at medarbeidere vil bruke de beste digitale verktøy på markedet.

Det vil bli lagt vekt på følgende:  

 • Papirløs byggeplass. BIM-kiosker fører til raskere prosess, lavere kost og økt kvalitet.
 • Droner samler inn alle relevante geodata.
 • Fremdriftsplanlegging med sporing av produkter til byggeplass med RFID, økonomisk planlegging, miljøkartlegging og forvaltnings, - drifts og vedlikeholdsdokumentasjon i BIM-modellen.
 • Ivaretakelse av SHA (sikkerhet-, helse og arbeidsmiljø) med digital simulator, sikkerhetsopplæring og rapportering av uønskede hendelser i modellen. 
 • Automatisering ved hjelp av borerobot for oppheng av tekniske systemer og hulltaking i dekker, reduserer belastende arbeid over skulderhøyde, gir mindre støv og en ryddig arbeidsplass.
 • VR: Virtuell virkelighet (virtual reality), med bruk av VR-briller kan man bevege seg rundt i en virtuell kopi av den faktiske bygningen. De ansatte som skal flytte til den nye trafikkstasjonen har allerede "besøkt" sitt nye arbeidssted, virtuelt.
 • AR: Utvidet virkelighet (augmentet reality) brukes for å sikre at tekniske anlegg som rørgater og strøm blir riktig satt opp. BIM-modellen blir overlagt en brukers syn og gir dermed en sammensatt visning av bygget som prosjektert og faktisk bygget.
 • Optimalisering av drift og vedlikehold gjennom automatisering, selvstyring og fjernstyring, ut fra tilgjengelig sanntidstilstandsdata (temperatur inne og ute, luft, lys, lyd, vær med mer).
 • Fjernovervåking av brannalarm og nødlyssystem i BIM-modellen.
 • Kameraovervåking med lyd i tekniske rom.

Effektiviserer med RIFD

Statsbygg bruker RFID for å sikre effektiv logistikk på byggeplassen og ditto drift av bygget.

Byggevarer merket med RFID gir hurtig informasjon om produktene. RFID-merkete byggevarer som skannes på en trailer, gir umiddelbar oversikt over hvilke varer som er på traileren, slik at de kan losses på rett sted.

På Gol trafikkstasjon er det komponenter knyttet til ventilasjon, vann, elektronikk, dører, hengsler og vinduer som skal merkes med radiobrikker (RFID).

Statsbygg samarbeider med GS1, Virke Byggevarehandel, Byggevareindustrien og  Building Smart Norge om å utvikle RFID i byggebransjen.

– Vårt mål er å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Da må offentlige og private aktører gå sammen for å teste ut nye løsninger. Digibyggprosjektet er et veldig godt eksempel på akkurat dette, sier moderniseringsminister Sanner.

– Prosjektet vil forhåpentligvis gi resultater som på sikt kan tas i bruk i smarte byer og kommuner i alle deler av landet, fortsetter Sanner.

 

Digibygg Statsbygg

Første spadetak: Dronepilot Gudmund Obrestad i Rambøll (fra venstre), byggherreombud Rune Hallingstad i HR Prosjekt, prosjektleder Anders Saglia i Statens Vegvesen, prosjektleder Bjarni S. Einarsson i Statsbygg, daglig leder Even Haug i Mest Bygg, ass. prosjektleder Rebecca Saxe Moldekleiv i Statsbygg med VR-briller og anleggsleder Marc Bosma Mest Bygg i AR modus. Dronen samler inn geodata. Foto: Tor Folgerø, Hallingdølen.

Pilotprosjekt på Gol

Gol trafikkstasjon er et byggprosjekt i regi av Statsbygg. Det skal bygges en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall for tungtransport, og parkeringsplass for overnatting for tungtransport.

Nybygget er på cirka 667 kvadratmeter, hvorav trafikkstasjonen er 452 kvm. og kontrollhallen er 215 kvm. Videre skal det bygges garasje for tre servicebiler. Det skal være plass for 21 vogntog på døgnhvileplassen som har servicebygg med toalett og dusjfasiliteter.

Gol trafikkstasjon er Statsbyggs første Digibyggprosjekt.  Digibygg skal fremme bruk av digitalisering og smartteknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

Prosjektet skal gi praktisk erfaring med statussetting og fremdriftsrapportering fra BIM-modellen som grunnlag for vurdering av mer omfattende innføring i fremtidige prosjekter.

Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom byggebransjen og myndighetene. Målsettingen er å spare 20 prosent av kostnadene i byggebransjen i løpet av 2020. Samtidig skal kvalitet, produktivitet og bærekraft bli bedre.

 For staten betyr 20 prosent kostnadsreduksjon en besparelse på minst 11,5 milliarder kroner spart årlig.

I følge Stortingsmeldingen "Gode bygg for eit betre samfunn" (nr. 28-2012) bruker det offentlige til sammen cirka 57 milliarder kroner på drift, forvaltning, rehabilitering og nybygg hvert år. 32 milliarder av disse går til nybygg og rehabilitering og tallene omfatter staten, fylkeskommuner og kommuner.

For hele bygg-, anlegg og entreprenørnæringen (BAE) vil det gi en besparelse på minst 125 milliarder kroner.

Ifølge rapporten "Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge" utgitt av Handelshøyskolen BI i 2009 omsatte BAE samlet for 628 milliarder kroner i Norge i 2007, tilsvarende 14 prosent av den totale omsetningen i norsk næringsliv. Omsetningen fra bygg og anlegg sto alene for 477 milliarder kroner samme år.

Annonse
Annonse

RFID

 • RFID (Radio-Frequency IDentification - radiofrekvensidentifikasjon) er en metode for å lagre og hente informasjon ved hjelp av små radiobrikker.
 • En RFID-brikke har et unikt nummer som kan avleses uten visuell kontakt og på en avstand opp mot hundre meter.
 • En RFID-brikke trenger ikke strøm og kan for eksempel sys inn i tøyets vaskemerke.
 • Teknologien brukes blant annet i flere biblioteker og Statsbygg er i ferd med å ta i bruk RFID i byggeprosjekter.
Andre leser også
Annonse
Annonse